คำกล่ำวขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในกำรคลี่คลำยคดีฆำตรกรรม นำยจูลส์ โอเดอเกอร์เกิน

วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เราดีใจและโล่งอกเป็นอย่างมากที่ในสุดหลังจากการต่อสู้นับเป็นเวลาหลายปี เจ้าหน้าที่ประสบ
ความสา เร็จในการสืบเสาะตามหาและจับกุมฆาตรกรตัวการใหญ่ ผู้พร่าชีวิตจูลส์ โอเดอเกอร์เกิน
พี่ชาย/น้องชายของเรา
ในที่สุดจูลส์และครอบครัวเราได้รับความยุติธรรม
ครอบครัวเรา ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ให้กา ลังใจและช่วยเหลือพวกเราตลอดเวลา ๑๗ ปีที่ผ่านมา
เราขอกล่าวขอบคุณ บุคคล หน่วยงาน สถาบัน และผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ที่ได้ปฏิบัติการ ทา ทุกสิ่งทุก
อย่างเพื่อให้คดีนี้คลี่คลายในที่สุดดังนี้
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา และเจ้าหน้าที่ไทยผู้เกี่ยวข้อง
สา นักงานตา รวจไทยแห่งชาติ
สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์
สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ กรุงเทพมหานคร
สา นักงานตา รวจเนเธอร์แลนด์แห่งชาติ
และคุณเทสซา มาร์เติน และคุณเพอร์รี แบร์ก เจ้าหน้าที่แผนกกงสุล กระทรวงการต่างประเทศแห่ง
เนเธอร์แลนด์ ผู้ประสานงาน ติดต่อกับครอบครัวเรา

จูลส์ที่รัก PERSEVERABO! ในที่สุด พวกเราก็เรียกร้องความยุติธรรมให้กับเธอได้สา เร็จ

ครอบครัวโอเดอเกอร์เกิน